LMIC radio

Jaunumi / Aktualitātes

RADOŠO STIPENDIJU PROGRAMMA UKRAINAS PILSOŅIEM / ПРОГРАМА ТВОРЧИХ СТИПЕНДІЙ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

28. aprīlis, 2022

LV-UA

INFORMĀCIJA LATVIEŠU VALODĀ

Jaunā VKKF mērķprogramma “Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” izveidota ar mērķi sniegt atbalstu radošām personām kultūras nozarē – Ukrainas pilsoņiem, kara bēgļiem, kuri raduši patvērumu Latvijā, radošā darba veikšanai, tādējādi veicinot turpmāko radošo darbību un sadarbību ar Latvijas kultūras organizācijām. Stipendijas plānots piešķirt šādās kultūras un mākslas nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas (baleta), Starpdisciplināru projektu, Teātra mākslas (teātra, laikmetīgās dejas un cirka), Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarē.

Mērķprogrammas līdzekļi tiek sadalīti konkursa kārtībā, piešķirot radošai personai vienreizēju radošā darba stipendiju 3 mēnešu periodam (600 EUR/mēnesī).

Projektu konkursā var piedalīties radošas personas – Ukrainas pilsoņi, kuri kā kara bēgļi raduši patvērumu Latvijā:

  • kuriem ir izsniegta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību;
  • kuras pēdējo trīs gadu periodā ir radījušas autortiesību vai blakustiesību objektus Autortiesību likuma izpratnē;
  • kuras sadarbojas ar Latvijas kultūras organizāciju.

Radošās personas mērķprogrammas ietvaros nevar pretendēt uz radošo stipendiju:

  • ja persona ir nodarbināta kādā Latvijas kultūras organizācijā – par tādu radošo darbību, kuras veikšanu paredz noslēgtais līgums vai darba pienākumu apraksts;
  • ja persona studē kādā Latvijas augstākās izglītības iestādē.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA ŠEIT

INFORMĀCIJA UKRAIŅU VALODĀ

Нову цільову програму Державного фонду культурного капіталу (ДФКК) «Програма творчих стипендій для громадян України» розроблено з метою надання підтримки творчим особам у галузі культури – громадянам України, військовим біженцям, які знайшли притулок у Латвії, для виконання творчих робіт, таким чином сприяючи подальшій творчої діяльності та співпраці з латвійськими культурними організаціями. Стипендії буде присвоєно у 9 галузях мистецтв: Дизайн та архітектура, Мистецтво кіно, Культурна спадщина, Література, Музика та танці (балет), Міждисциплінарні проекти, Театральні мистецтва (театр, сучасні танці та цирк), Традиційна культура та Образотворче мистецтво.

Кошти цільової програми присвоюються на конкурсній основі; творчій особі присвоюється разова стипендія творчої праці (надалі – стипендія) на 3 місяці, надається 600 EUR на місяць.

У конкурсі проектів можуть взяти участь творчі особи – громадяни України, які знайшли притулок у Латвії як військові біженці:

  • яким видано довгострокову візу з правом на працевлаштування;
  • які за останні три роки розробили об'єкти авторських прав чи побічних прав у тлумаченні Закону про авторське право;
  • які співпрацюють із латвійською культурною організацією.

Творчі особи у рамках цільової програми не можуть претендувати на творчу стипендію:

  • якщо особа працевлаштована в будь-якій латвійській культурній організації – здійснює таку творчу діяльність, виконання якої передбачено укладеним договором чи посадовою інструкцією;
  • якщо особа проходить навчання у латвійській установі вищої освіти.

Статут конкурсу i інформація